beställningar

info@innovamedical.fi

Bruksanvisning  

 

Produktbeskrivning

SUPRATHEL är ett resorberbart mikroporöst membran för behandling av ytliga hudskador, att täcka ytor vid hudtransplantation, andra gradens brännskador (2a och 2b) och andra gradens brännskador kombinerat med tredje gradens brännskador. SUPRATHEL kan även med fördel användas vid behandling av bensår.

 

Uppbyggnad

Kopolymer av polylactid, trimethylene, carbonate och  ε-caprolactone (Lactocapromer).

 

Egenskaper och verkan

SUPRATHEL är ett resorberbart sårförband med högre O2 och H2O permeabilitet vilket skapar en mycket fördelaktig miljö för sårläkning. Kliniska studier bekräftar minskningen i smärta som användningen av SUPRATHEL ger jämfört med standardprodukter i samband med hudtransplantationer och andra gradens brännskador.

SUPRATHEL kan anpassas optimalt till kroppens alla delar. SUPRATHEL har elastiska/plastiska egenskaper som gör det väldigt anpassningsbart.  

Vid placering på sårytan blir SUPRATHEL transparent och det är då möjligt att visuellt observera läkeprocessen. Nedbrytningen startar efter några dagar och följs åt av en stegvis minskning av permeabiliteten i förhållande till den fysiska egenskapen hos den läkta huden.

VIKTIGT: Även om SUPRATHEL mot förmodan skulle växer in i såret så behöver man inte operera bort det eftersom det bryts ned på 4-6 veckor och resorberas därefter.
SUPRATHEL lossar sig från återställda hudytor. Inget byte av primärförband är nödvändigt.

SUPRATHEL skyddar effektivt mot infektioner, både bakteriell och virusinfektion. Om patienten mot förmodan får en infektion kan den behandlas lokalt genom SUPRATHEL membranet, utan att då ta bort detta.
SUPRATHEL reducerar behandlingstiden avsevärt, då den är mindre smärtsam för patienten och inte kräver arbetsamma byten. Härmed blir SUPRATHEL också kostnadseffektiv.

 

Användningsområden

För att täcka alla icke infekterade ytliga sårytor, täcka ytor vid hudtransplantation, andra gradens brännskador (2a och 2b) och andra gradens brännskador kombinerat med tredje gradens brännskador.

Hantering

Öppna förpackningen och ta ut det vita membranet ur det gröna skyddspapperet under sterila förhållanden. SUPRATHEL kan appliceras med dess båda sidor mot huden, och kan överlappas.

Lägg membranet försiktigt mot sårytan. Lättare uttänjning är tillåtet, och förenklar formningen runt händer, fötter och ansikte. Att värma upp membranet genom att lägga en varm hand på det underlättar.

Ta bort alla luftbubblor under membranet och försäkra dig om att det sitter ordentligt i gränsen till den friska huden. Klipp sedan bort de delar av membranet som är över frisk hud.

 

Skyddsförband

För att skydda membranet från mekanisk förflyttning rekommenderas det att lägga på ett lager med salvkompress.

 SUPRATHEL membranet och salvkompressen bildar tillsammans ett ”kombinationsförband” och skall inte bytas tills såret är läkt och behandlingen avslutad. Tack vare det tunna lagret kan läkningprocessen observeras genom salvkompressen. Vanligtvis kan Suprathel och salvkompressen lämnas utan ytterligare täckning. De kan täckas över med ett vanligt gasvävsförband, vilket skyddar från mekanisk påverkan. Detta skyddar även SUPRATHEL membranet mot kontaminering och kan smärtfritt bytas vid behov.

Detta förband kan bytas dagligen utan smärta. Under mycket bra förhållanden kan SUPRATHEL appliceras helt utan täckning.

Mängd och varaktighet vid användning

Beroende på sårets storlek skall tillräckligt antal SUPRATHEL membran appliceras. SUPEATHEL tillsammans med salvkompressen skall ligga kvar orörd tills läkningen är avslutad.
Om SUPRATHEL membranet av någon anledning stannar kvar längre på huden absorberas den helt under 60 dagar helt utan att irritera de övre epitellagren.

 

Sårbehandling

Att använda SUPRATHEL på transplanterade hudytor eller andra icke infekterade sårytor orsakade kirurgiskt, kräver ingen extra aseptisk behandling.

Första gradens och andra gradens brännskador kräver normalt en grundlig rengöring med sterilt vatten, tvål, eller aseptisk lösning.
Djupa brännskador av andra graden kräver en djupare debridering så att man försäkrar sig om att all nekrotisk vävnad tas bort. En profylaktisk rengöring är att rekommendera med användning av vattenhaltig antiseptisk lösning. Sårytan kan vara fuktig, men blödande sår skall blodstillas.

Under läkning

Lägg där efter på SUPRATHEL membranet. Läkningsprocessen kan lätt observeras eftersom man kan se såret genom förbandet, och infektioner kan på så sätt upptäckas tidigt och behandlas lokalt utan att ta bort membranet.

Om det ändå mot förmodan skulle uppstå en infektion som är svår att behandla, eller vid mycket stark utsöndring av sårvätska kan det primära förbandet bytas.

Under normal sårläkning frigörs SUPRATHEL från sårkanterna på de ställen som läkts, och dessa bitar kan lätt klippas loss med en kirurgsax. Detta indikerar att den första läkningen är klar.
Då SUPRATHEL är flexibelt tillåter detta att patienten rör sig normalt, och även fysioterapi. SUPRATHEL membranet behöver ej tas bort. Endast vid mycket stark smärta, eller en icke kontrollerad infektion, eller svår ansamling av sårvätska kan detta behövas.

Kompressionsbehandling

En kompressionsbehandling kan vara nödvändig för att förhindra ärr, om läkningsprocessen pågår mer än 2 veckor. För djupa brännskador (2b eller 3), kan det bli nödvändigt att transplantera hud.

Reaktioner

Ännu har inga sidoeffekter observerats som kan kopplas till produkten. I några fall har man observerat en mindre inflammatorisk process som normalt sker vid sårläkning, utan att detta påverkar sårläkningen med SUPRATHEL. Detta minskar normalt allteftersom membranet bryts ned.

Utan att påverka läkningsprocessen bryts SUPRATHEL membranet ner i levern enligt den så kallade Krebs cykel och ombildas till koldioxid och vatten som går ur kroppen via lungorna.

Kontraindikationer

Liksom andra permanenta förband bör SUPRATHEL ej läggas på ett infekterat sår. SUPRATHEL är inte gjort för behandling av mycket djupa och vätskande sår. SUPRATHEL Bör inte heller läggas på ett blödande sår utan att det blodstillats.

Förvaring

Skall förvaras i originalförpackning torrt och kallt max 25 grader C. Hållbarheten är i detta fall minst 3 år. Utgångsdatum är skrivet på etiketten, och efter detta datum skall membranet ej användas.

 

Tilläggsinformation

  • SUPRATHEL är även icke toxisk och icke allergen.
  • SUPRATHEL är gammasteriliserad. Får absolut inte resteriliseras.
  • Innehållet är sterilt tills förpackningen bryts.
  • Skydda produkten från barn. 


 

Tillverkare: 
PolyMedics Innovations GmbH, (PMI)
D-70794 Filderstadt, Echterdingerstrasse 47, Tyskland